Strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Wyłączenie cookies
może powodować utrudnienia podczas przeglądania strony internetowej. Więcej w Polityce cookies x

Regulacje prawne

Spółka „Wodociągi Słupsk” procesy kompostowania oraz dystrybucję kompostu prowadzi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj.:

  • Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, Dz. U. 2013 Nr 0 poz.21
  • Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz. U. 2012 Nr 0 poz.391 z późniejszymi zmianami)
  • Ustawą Prawo ochrony środowiska (Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 23 stycznia 2008 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska, Dz. U. 2005 Nr 25 poz.150 z późniejszymi zmianami)
  • Ustawą z dnia 10 lipca 2007 roku o nawozach i nawożeniu, Dz. U. 2007 Nr 147 poz. 1033

oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tych ustaw.

 Kompostowanie (odzysk odpadów ulegających biodegradacji) i wprowadzanie do obrotu kompostu – nawozu organicznego pn. BIOTOP odbywa się na podstawie wydanych spółce decyzji administracyjnych:

  • obowiązującej do 31 marca 2020 roku decyzji Marszałka Województwa Pomorskiego, znak DROŚ.S.EB.7656-26/09/10 z 27.04.2010 roku – pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem odzysku i unieszkodliwiania odpadów w związku z eksploatacją instalacji – oczyszczalni ścieków wraz z kompostownią zlokalizowaną w Słupsku przy ul. Sportowej 73
  • zezwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2.04.2004 r., Nr 77/04, znak HORnn-4076-9/04, na wprowadzanie do obrotu nawozu organicznego pn. „BIOTOP”. Zezwolenie wydane jest bezterminowo.